Discovery Chinese 26 Discovery Chinese Lesson 26 Supplementary Vocabulary

Term Definition
??(zuojia) writer
??(huajia) painter
??(lushi) lawyer
??(faguan) judge
???(gong cheng shi) engineer
??(jiaoshi) teacher (formal)
??(jiaoshou) professor
??(kuaiji) accountant
??(jingli) manager
??(siji) driver
???(yun dong yuan) athlete
???(ke xue jia) scientist
??(tui xiu) retire
??(jun ren) military man
???(yin hang jia) banker
???(jin rong jia) financier
???(fu wu yuan) serviceman, waiter, waitress
??(jing cha) policeman
???(xia?o fa?ng yua?n) fire fighter
??(yan yuan) acter, actress, performer
??(chu shi) chef
??(waigong) (waigong) maternal grandfather
??(lao ye ) grandfather (mother's side)
??(waipo) meternal grandmother
??(lao lao) grandma (maternal)
???(qing jie gong) cleaner
??(yuan ding) gardener

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *